ಇವಳು

p43
ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿಯಲಾಗದ
ವೇದನೆಗಳಿಗೆ
ನಾನು
ಕಣ್ಣೀರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ
ಅವನು
ಅಂತರ್ಮುಖಿ

Advertisements

p42
ನನ್ನ
ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಸಭ್ಯತೆ
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಾಗಂತಲೇ
ನಾನು
ನನ್ನ
ಗೀತೆಗಳಿಗೆ
ಸಭ್ಯತೆ
ಕಲಿಸಿಲ್ಲ

p411
ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆ
ಛಂದಸ್ಸುಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಾಡುಗಳಿಗೆ
ತಾಳ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಆದರೂ
ನನ್ನ
ಕವಿತೆ-ಹಾಡುಗಳ
ಮೂಲಕ
ಅವನನ್ನು
ತಲುಪುತ್ತೇನೆ

s383
ನನ್ನ
ಕಣ್ಣೀರಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ವಿನಾಕಾರಣದ
ನಗುವಿನಿಂದಾಗಿ
ಅವನು
ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಾನೆ


ಸಾವಿರ
ಸುಳ್ಳು
ಹೇಳಿದರೂ
ಅವನು
ಮಾತ್ರ
ಸತ್ಯ


ನನ್ನವನ
ತೋಳ
ಬಂಧನದ
ಶಕ್ತಿಗೆ
ಬೆಟ್ಟ
ಬೆಟ್ಟಗಳೇ
ನುಚ್ಚುನೂರಾಗುತ್ತವೆ


ನನ್ನ
ಕವಿತ್ವ
ಮತ್ತದರ
ಋಜುತ್ವವನ್ನು
ಅವನ
ನಿಟ್ಟುಸಿರು
ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ

Advertisements

  • ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
  • singh: really intersting
  • greeshma: very nice poems . . . ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
  • jnanendra: ivalu napathe agi barobhari 12 dina aythu.wher is ivalu ?

ವಿಭಾಗಗಳು